Forskrift til energitilskuddsordningen og kontrollhandlinger til ordningen fastsatt

Forskrift til midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter er fastsatt.

Søknadsfristen er utvidet med to dager, og satt til 11. desember 2022.

Enova SF, som er tilskuddsmyndighet, har fastsatt krav til kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene. Kontrollhandlingene finner du her.

Kilde: Sticos

Kilde:
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-11-21-1994
https://www.energitilskuddsordningen.no/kontrollhandlinger