De viktigste forslagene i revidert nasjonalbudsjett 2021

Den 11. mai la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021.

11.05.21

I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni. Her er hovedpunktene i forslaget til revidert budsjett:

Skatt

Avvikle ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav

Regjeringen foreslår at ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav fases ut for nye krav fra 30. juni 2021. Oppstart av innbetaling av utsatte krav foreslås å forskyves til 31. oktober. Forslaget innebærer også å øke avdragsperioden fra 6 til 12 måneder. Forslaget er ment å øke muligheten til å håndtere utsatte beløp.

Ny opsjonsskatteordning for selskap i oppstarts- og vekstfasen

Regjeringen foreslår en ny, enklere og mer gunstig skatteordning for opsjoner til ansatte i oppstartsselskaper. Forslaget går i hovedsak ut på at en eventuell gevinst på opsjonene skal beskattes som aksjeinntekt, på det tidspunktet aksjen realiseres. Regjeringen varsler samtidig om at forslaget skal sendes på høring.

Begrense reglene om kildeskatt på renter og royalty

Regjeringen foreslår at norske deltakere i NOKUS-selskaper skal få fradragsrett for kildeskatt på renter og royalty betalt av NOKUS-selskapet. Om alle deltakerne i et selskap omfattes av NOKUS-beskatningen, foreslås det at NOKUS-selskapet unntas fra kildeskatteregelen. Bakgrunnen for forslaget er å unngå dobbeltbeskatning, ettersom norske deltakere blir allerede beskattet for NOKUS-selskapets overskudd etter NOKUS-reglene.

Skattelette til pensjonister

Regjeringen foreslår å øke minstefradraget i pensjonsinntekt fra 32 til 37 prosent. Bakgrunnen for forslaget er at minstepensjonen for enslige er vedtatt økt, og man ønsker at minstenivået i alderspensjon for enslige fortsatt skal være skattefri.

Liberalisere BSU-ordningen

Regjeringen foreslår at midler på BSU-konto også skal kunne brukes til oppgradering og vedlikehold av boligen. I praksis er det allerede åpnet for at noen av disse kostnadene skal kunne dekkes. Forslaget innebærer en mer generell lovfestet regel, uten tidsbegrensningen på fem år som gjelder i dag.

Innføre betinget skattefritak for pelsdyrhold

Regjeringen foreslår at pelsdyroppdrettere som mottar kompensasjon for nedlegging av virksomhet på visse vilkår skal gis betinget skattefritak på deler av kompensasjonen. Bakgrunnen for forslaget er de nye reglene om forbud mot pelsdyrhold.

Oppheve ansvarsregelen for skattebetaling for fullmektiger

Regjeringen foreslår å oppheve regelen som overlater ansvaret for innbetaling av skatt av formue og inntekt og trygdeavgift til fullmektiger for personer som er bosatt eller hjemmehørende i utlandet. Bakgrunnen for forslaget er at regelen er uklar og ubrukt.

Varsel om forslag til ny særavgift for vindkraftverk

Regjeringen varsler at den tar sikte på å innføre en ordinær særavgift for vindkraftverk, som vil innebære en moderat produksjonsavgift. Regjeringen tar forbehold om at en slik avgift er i samsvar med EØS-avtalen.

Merverdiavgift

Forlengelse av midlertidig lavere merverdiavgiftssats

Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige reduksjonen av den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 6 % fram til og med 30. september 2021. Den lave satsen gjelder for enkelte tjenester som persontransport, overnatting, allmennkringkasting og tilgang til kino, museum, underholdningssteder og store idrettsarrangement.

Videreføring av merverdiavgiftsunntaket for akupunktur, naprapati og osteopati

Regjeringen foreslår at unntaket fra merverdiavgift for akupunktur, naprapati og osteopati blir videreført fram til 1. januar 2022. Bakgrunnen for videreføringen er at Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag om å autorisere naprapater og osteopater etter helsepersonelloven, men at en eventuell lovendring ikke vil kunne bli vedtatt innen 1. juli 2021.

Registrering av britiske avgiftssubjekter i Merverdiavgiftsregisteret

Regjeringen foreslår at avgiftssubjekter hjemmehørende i Storbritannia fortsatt får anledning til direkte registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Dette gir avgiftssubjekter hjemmehørende i Storbritannia anledning til å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret uten å nytte representant. Departementet foreslår at dersom slike avgiftssubjekter benytter representant, så skal ikke representanten bli ansvarlig for å betale merverdiavgift.

Forslaget er i samsvar med reglene som gjelder for avgiftssubjekter hjemmehørende i EØS-stater, og er derfor en fortsetting av ordningen som gjaldt da Storbritannia fortsatt var medlem i EU.

Endret søknadsfrist for merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Ordningen for merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg ble etablert i 2010 og skal kompensere for kostnader som idrettslag og foreninger har til merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Regjeringen legger opp til å gjøre endringer i ordningen, slik at søknadsfristen endres fra 1. mars til 1. desember.

Omtale av avvikling av overgangsordning for 350-kronersgrensen ved innførsel

Departementet har tidligere gitt et midlertidig unntak fra deklareringsplikten for varer med verdi under 350 kroner som omfattes av VOEC-ordningen. I praksis innebærer deklareringsunntaket at det ikke oppkreves avgifter og eventuell toll for slike varer ved innførsel, selv om det eventuelt ikke er beregnet merverdiavgift ved salget. Regjeringen mener det er for tidlig å avvikle deklareringsunntaket allerede 1. juli 2021. Siktemålet er å få på plass løsninger som sikrer avgiftsinnbetaling for alle varer som innføres til Norge, samtidig som varene leveres raskt og effektivt til forbrukerne, med lave gebyrer. For å oppnå dette, kan det være nødvendig med tilpasninger blant annet i regelverket for deklarering av forsendelser.

Utenlandske tilbydere som registrerer seg i VOEC-ordningen, har på nærmere vilkår et begrenset ansvar for innbetaling av norsk merverdiavgift. For å være omfattet av denne ansvarsbegrensningen, må tilbyderen godtgjøre overfor skattemyndighetene at tilbyderen tar rimelige og nødvendige skritt for å beregne og betale merverdiavgift, samt gi tollmyndighetene opplysninger om VOEC-nummeret i forsendelsesinformasjonen. Videre må tilbyderen ha dialog med skattemyndighetene om hvordan og når tilbyderen antas fullt ut å kunne etterleve regelverket. Regjeringen foreslår at bestemmelsene om ansvarsbegrensning utfases fra 1. juli 2021. Utfasingen gjennomføres ved en regelendring som går ut på at det ikke blir mulig å søke om ansvarsbegrensning etter 1. juli 2021, og at aktører som er innrømmet ansvarsbegrensning per 1. juli 2021, gis en siste frist til å etterleve regelverket 30. september 2021.

Omtale av kompensasjonsretten i undervisningssektoren

Regjeringen har igangsatt et utredningsarbeid for å se nærmere på kompensasjonsretten for merverdiavgift i undervisningssektoren. I dette arbeidet vurderes også spørsmålet om å inkludere private videregående skoler med eksamensrett i ordningen. En slik eventuell utvidelse må vurderes opp mot merverdiavgiftskompensasjonsordningen formål og finansiering. På grunn av sakens omfang og kompleksitet, kan departementet på det nåværende tidspunkt ikke angi en konkret tidsplan for når utredningsarbeidet kan sluttføres. Eventuelle forslag til regelendringer vil bli sendt på høring før et eventuelt lovforslag kan fremmes for Stortinget.

Alltid oppdatert regelverk finner du i Sticos OppslagSticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!

Lønn og arbeidsrett

Permittering

Utvidet avbruddsperiode ved permittering

LO og NHO ble i mars enige om at perioden en tidligere permittert kan være i arbeid før fortsatt permittering regnes som ny permittering, midlertidig utvides fra seks til ti uker, frem til og med 30. september 2021. Øvrige hovedsammenslutninger har gjort tilsvarende avtaler. På usikkert grunnlag anslås endringen å øke utgiftene til dagpenger med 10 mill. kroner i 2021.

Arbeidsgiverperiode II

Arbeidsgiverperiode II utgår: Det var lagt opp til fem dagers lønnsplikt ved permitteringer som har vart mer enn 30 uker fra 1. juni, den såkalte arbeidsgiverperiode II.

I lys av utviklingen i pandemien og smitteverntiltak, og situasjonen for bedrifter med langvarige permitteringer, foreslår regjeringen at arbeidsgiverperiode II likevel ikke blir innført. Arbeidsgiverperiode II forventes å øke utgiftene til dagpenger med i underkant av 100 mill. kroner.

Maksimal permitteringsperiode

Regjeringen foreslår at den maksimale perioden med fritak fra lønnsplikt går tilbake til 26 uker innenfor 18 måneder for nye permitteringer, fra 1. juli 2021. 

Sykepenger

Videreføring av redusert arbeidsgiverperiode

Regjeringen foreslår å videreføre koronatiltakene med redusert arbeidsgiverperiode til og med 30. september 2021.

Innreiserestriksjoner

Innstramningene i innreiserestriksjonene som ble innført med virkning fra 29. januar 2021 videreføres i all hovedsak inntil videre.

Arbeidstakere bosatt i andre EØS-land som er medlemmer av folketrygden, og som ikke får komme på jobb i Norge grunnet innreiseforbudet, er gitt rett til kompensasjon for tapt inntekt i form av sykepenger tilsvarende 70 prosent av sykepengegrunnlaget opp til 6G.

Karantenehotell

Regjeringen foreslår å bevilge 1 154 millioner kroner til DSB slik at karantenehotellordningen om nødvendig kan videreføres til 10. november 2021.

Feriepenger

Heimevernet

Det foreslås å øke bevilgningen med 89,9 mill. kroner til utbetaling av feriepenger i Heimevernet. Det er besluttet å utbetale feriepenger tilbake til 2005 til innsatsstyrkene og områdesjefene i Heimevernet. Utbetaling av feriepenger ble iverksatt januar 2021.

Dagpenger

Det er vedtatt å innføre en midlertidig ordning med feriepenger av dagpenger. Vedtaket innebar en økning i dagpengeanslaget for 2021 med 2 104 mill. kroner.

Omsorgspenger

Regjeringen foreslår å forlenge de midlertidige reglene for omsorgspenger til og med 30. september 2021:

 • Rett til omsorgspenger når barnet er i karantene, eller skoler og barnehager er helt eller delvis stengt.
 • Rett til overføring av dager med omsorgspenger mellom foreldre når skoler og barnehager er stengt.
 • Rett til omsorgspenger selv om kvoten er brukt opp for foreldre til barn som må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med.
 • Rett til omsorgspenger selv om kvoten er brukt opp når skoler og barnehager er stengt.

Dette er på usikkert grunnlag anslått å medføre merkostnader på om lag 70 millioner kroner.

Arbeidsavklaringspenger

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidsavklaringspenger med 2 130 millioner kroner sammenliknet med vedtatt budsjett.

 • Forlenget stønadsperiode, til og med 30.sept
 • Rett til arbeidsavklaringspenger ved utløp av maksimal sykepengeperiode, til og med 30.sept.

Støtteordninger i forbindelse med korona

Oversikt over ulike støtteordninger som forlenges

 • Kompensasjonsordningen ut oktober 2021
 • Karantenekompensasjonsordningen til 30. Juni 2021
 • Støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer ut oktober 2021
 • De midlertidige koronaordningene for kultur, frivillighet og idrett ut oktober 2021
 • Ordningen med tilskudd ved avbrutt permittering til ut august 2021. Maks. antall dager støtte totalt pr ansatt er ikke endret (108 dager).

Forlengelser og endringer av ordningene forutsetter godkjennelse fra ESA.

Mer om kompensasjonsordningen

Forslaget går ut på å forlenge kompensasjonsordningen ut oktober 2021, og målrette den mot de bedriftene som har størst omsetningsfall. Tilskudd for perioder etter juni 2021 foreslås beregnet ved at foretakets faste, uunngåelige kostnader multipliseres med en justeringsfaktor og foretakets omsetningsfall i prosent fratrukket et nærmere fastsatt prosenttall. På denne måten stiger støttebeløpet lineært fra null ved terskelen for støtte (dvs. ved 30 pst. fall i omsetning) og opp til et visst nivå av faste uunngåelige kostnader når virksomheten er helt stengt og ikke har omsetning.

Kilde: Sticos.no