Vil straffe lønnstyveri med opptil seks års fengsel og forby kontant lønn


Regjeringen har lagt frem forslag om en rekke nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet, blant annet å innføre en straffebestemmelse for lønnstyveri, forby kontant lønnsutbetaling og å skjerpe strafferammene for arbeidslivskriminalitet. I tillegg foreslås å etablere en godkjenningsordning for virksomheter som utfører bilpleie, dekkskift og lignende.   Lønnstyveri gjøres straffbart Lønnstyveri brukes om situasjoner hvor arbeidsgiver på en eller annen måte beriker seg av arbeidstakers lønn eller annen godtgjørelse. Det er vanskelig å anslå omfanget av lønnstyveri. Arbeidstilsynet opplyser at de blant annet har avdekket tilfeller av «doble kontraktsett» for å skjule at det ikke betales allmenngjort minstelønn. De opplyser også om tilfeller av «pay-back», det vil si at arbeidstaker får utbetalt korrekt lønn, men hvor deler av lønnen deretter betales tilbake til arbeidsgiver.   I lovproposisjonen foreslår regjeringen å innføre en egen straffebestemmelse for lønnstyveri, med en øvre strafferamme på 6 års fengsel. For å markere alvor og prioritet, og i tråd med mottatte høringssvar, foreslås det at bestemmelsen tas inn i straffeloven. Det foreslås samtidig å høyne strafferammen for alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven fra 3 til 5 år.   Forbyr lønn i kontanter Regjeringen fremmer også lovforslag om at lønn skal betales til arbeidstakers konto via bank. Forslaget vil innebære at det i utgangspunktet vil være forbud mot å utbetale lønn i kontanter.   Godkjenningsordning for bilvask og dekkskift/dekkhotell Regjeringen foreslår videre en lovendring som gir Arbeids- og sosialdepartementet hjemmel til å etablere en godkjenningsordning for virksomheter som utfører manuell bilvask og dekkskift/dekkhotell.   Forslagene følger opp tiltak i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet og legges frem i en lovproposisjon for Stortinget 9. april 2021. Mer informasjon om de ulike forslagene finnes i Prop. 153 L (2020–2021). Denne proposisjonen finner du her. Med vennlig hilsen
  Kilde: Sticos.no
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lonnstyveri/id2843363/